Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

Г

Гарантована зарада
Ниво дохотка који држава законски гарантује сваком држављанину, без обзира на то да ли је способан за рад и да ли има запослење. Они који не зарађују минимални доходак примају додатке уз доходак кроз програме социјалне помоћи. Гарантовани минимални доходак треба да буде довољан да задовољи основне животне потребе или да гарантује пристојан минимални животни стандард. Начин одређивања минималног дохотка разликује се од државе до државе.

Годишњи лични коефицијент
Представља однос укупне зараде осигураника, односно основице осигурања (по нашим прописима почев од 01. јануара 1970. године), за сваку календарску годину и просечне годишње зараде у Републици за исту календарску годину. Овај коефицијент се користи за израчунавање пензије (пензијске надокнаде) конкретног осигураника.

Губитак радне способности
Постоји када је дошло до трајних промена у здравственом и функционалном стању осигураника изражених у тој мери да не постоји преостала радна способност. Потпуни губитак радне способности настаје због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом.