Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

Д

Деташирани радник
Запослени кога послодавац упути да привремено ради у земљи која није земља у којој он плаћа доприносе за социјално осиурање.

Доприноси
Главни извор финансирања система социјалне сигурности. Доприноси се уплаћују у посебне фондове, којима се финансирају здравствено осигурање, пензије и заштита од незапослености. Доприносе уплаћују послодавци и запослени (из дела њихових зарада). Доприносе уплаћују и лица која се баве самосталном делатношћу, а могу и радно неактивни појединци. Уплата доприноса одеђује права на давања у случају настанка појединих ризика осигурања. На основу уплаћених доприноса, могу бити осигурани и чланови породице обвезника дориноса.

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
Представљају изворе средстава којима се обезбеђује финансирање накнада из пензијског осигурања. Пензијско осигурање може бити засновано искључиво на доприносима запослених који представљају унапред уговорени процентуални део плате издвајан у пензијски фонд, а може се заснивати и искључиво на доприносима послодаваца. У пракси, најчешћи је случај да су главни извор финансирања пензијског осигурања и доприноси запослених и доприноси послодаваца који могу бити пропорционални, а могу се и разликовати. Доприноси, у смислу нашег Закона о пензијском и инвалидском осигурању, јесу: допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, додатни допринос за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем у складу са законом и допринос за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести у случајевима утврђеним законом.

Допринос из основице
Износ доприноса који обрачунава, обуставља и плаћа послодавац, односно други исплатилац прихода, у име и у корист осигураника.

Допринос на основицу
Износ доприноса који обрачунава и плаћа послодавац, односно други исплатилац прихода у своје има, а у корист осигураника или осигураник уколико сам за себе плаћа допринос.

Доходак
Новчана или неновчана (натурална) примања (редовна, повремена или периодична), која остварује домаћинство или његови чланови.

Добровољни пензијски фонд
Формира се са циљем акумулирања пензијских доприноса које уплаћују обвезници уплата, ради повећања вредности имовине фонда. Овај пензијски фонд нема својство правног лица и њиме управља друштво за управљање добровољним пензијским фондом, у складу са Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима. Имовина добровољног пензијског фонда је својина чланова фонда (сразмерно њиховом уделу у имовини фонда), одвојена је од имовине друштва за управљање добровољним пензијским фондом и води се на рачуну код кастоди банке.

Добровољно пензијско и инвалидско осигурање
Представља облик штедње и додатни извор пензије (пензијске надокнаде) за појединце који партиципирају у оквиру овог система осигурања. Овај систем представља допуну обавезном систему пензијско-инвалидског осигурања. Добровољно пензијско и инвалидско осигурање заинтересовани закључује својом вољом. Држава не намеће овај облик штедње, али може да га постиче (нарочито пореским олакшицама).