Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

Е

Европска социјална повеља
Основни документ Савета Европе о људским правима. Прва Европска социјална повеља усвојена је 1961. године у Торину, а друга, измењена Европска социјална повеља – 1996. године. У повељи су садржане три категорије социјалних права. Прва се односи на све грађане неке земље, друга обухвата права грађана која произилазе из запослења, а трећу чине права посебних социјалних група. Европску социјалну повељу је, у измењеној верзији, ратификовала већина европских земаља.

Европски кодекс социјалне сигурности
Документ намењен хармонизацији и постављању минималних стандарда у законодавству европских земаља у области социјалне сигурности. Усвојио га је Савет Европе 1961. године, полазећи од норми Конвенције (бр. 102) о минималним стандардима социјалне сигурности Међународне организације рада. Ревидирана верзија кодекса усвојена је 1990. године.

Европски социјални фонд
Фонд ЕУ коме је главни циљ промоција запошавања, географске и професионалне мобилности радника, односно олакшавање прилагођавања радника на економске и технолопке промене, посебно путем стручног оспособљавања и континуираног школовања.