Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

И

Инвалидност
Постоји када код осигураника настане потпуни губитак радне способности због промене у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болестима које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом. У ширем смислу инвалидност постоји и када настане делимични губитак радне способности, али се на том основу не остварује право на инвалидску пензију.

Инвалидно лице
Лице које значајно или потпуно нема способности вида, слуха, локомоторних радњи, или има интелектуалну инсуфицијенцију. Те неспособности суштински онемогућавају особе у развијању социјалне комуникације, што значајно утиче на њихово учешће у многим сегментима живота.

Инвалидска пензија
Инвалидска пензија се може остварити када се утврди потпуни губитак радне способности до година живота потребних за остваривање права на старосну пензију:
  • Ако је узрок инвалидности повреда на раду или професионално обољење, без обзира на дужину стажа
  • Ако је инвалидност последица болести или повреде ван посла, потребно је најмање пет година стажа
Постоје изузеци и односе се на осигуранике код којих је инвалидност наступила пре навршене 30. године живота.

Исплатилац прихода
Послодавац, друго правно, односно физичко лице или други правни субјект који је дужан да у име и у корист осигураника, обрачуна и плати допринос истовремено са исплатом прихода на које се плаћа допринос.

Исплата пензије
Пензија се исплаћује од дана испуњења услова за стицање права на пензију, ако је захтев за остваривање пензије поднет у року од шест месеци од дана испуњења тих услова, односно од дана престанка осигурања. Пензије се утврђују у месечном износу и исплаћују се уназад, по истеку месеца за који припадају.