Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

К

Контрола обрачуна и плаћања доприноса
Обрачун и плаћање доприноса контролише Пореска управа, у складу са прописима који уређују порески поступак и пореску администрацију. Обвезник плаћања доприноса дужан је да о плаћеним доприносима обавештава Пореску управу, сагласно закону који уређује порески поступак и пореску администрацију, као и надлежне организације обавезног социјалног осигурања, сагласно прописима који уређују обавезно социјално осигурање. Пореска управа и организације обавезног социјалног осигурања дужне су да међусобно размењују податке.

Корисник пензијског осигурања
Је лице које је остварило право на пензију (пензијску накнаду) и коме се исплаћује пензија (пензијска надокнада).