Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

Л

Лични бодови
Представљају саставни део формуле за обрачун висине пензије осигураника, утврђују се множењем личног коефицијента осигураника и његовог пензијског стажа.

Лични годишњи коефицијент
Израчунава тако што се укупна зарада будућег пензионера из сваке календарске године ставља у однос са просечном годишњом зарадом у Републици за исту календарску годину.

Лични коефицијент
Користи се за обрачун личних бодова у формули за израчунавање пензија (пензијских надокнада) и добија се на следећи начин: збир годишњих личних коефицијената подели се са периодом (година, месец и дани) за који су обрачунати, с тим што се свака година рачуна као 1, сваки месец као 0,0833, а сваки дан као 0,00278.