Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

М

Матична евиденција
Садржи све значајне податке о осигураницима, обвезницима уплате доприноса и корисницима права по основу обавезног пензијско-инвалидског осигурања. Ови подаци су важни са аспекта остваривања права, али и аспекта спровођења овог осигурања. Матична евиденција се води према прописаним стандардним методолошким принципима. Подаци се у евиденцију уносе на основу пријава предатих на прописаним обрасцима и уз употребу јединственог кодекса шифара.

Међународни уговори социјалног осигурања
Представљају уговоре којима се регулишу односи између држава по основу социјалног осигурања. У пензијско-инвалидском осигурању овим уговорима се поставља правна основа за реализацију очекиваних права из иностранства, као и за коришћење стечених права у некој другој држави, а не у држави у којој је право стечено.