Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

Н

Највиша годишња основица доприноса
Највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси по свим основама за календарску годину осигурања. Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ просечне годишње зараде у Републици исплаћене у години за коју се обрачунавају и плаћају доприноси.

Највиши износ пензије
Уређује се законом, ограничавањем висине личног коефицијента при утврђивању пензије. Према Закону о пензијском и инвалидском осигурању, приликом обрачуна пензија лични коефицијент не може износити више од 3,8.

Најнижи износ пензије
Добија осигураник који оствари право на старосну, односно инвалидску пензију, уколико му је пензија нижа од износа пензије утврђене по одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Највиша месечна основица доприноса
Највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања. Ако је прописана основица доприноса виша од највише месечне основице, допринос се обрачунава и плаћа на највишу месечну основицу. Највиша основица доприноса се усклађује месечно и њу чини петосруки износ просечне месечне зараде у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, а примењује се од првог у наредном месецу.

Најнижа месечна основица доприноса
Најнижи износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања. Најнижа основица износи 35% просечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу, према објављеним подацима републичког органа за статистику. Усклађује се квартално.

Накнада за незапосленост
Новчано давање које се исплаћује појединцима који су изгубили посао. Поједине земље постављају различите услове за остваривање овог давања. Обично такви појединци морају да буду легално запослени одређени број месеци пре губитка посла, морају да се пријаве служби за запошљавање, да активно траже нови посао и да прихвате сваки одговарајући посао који им се понуди, као и преквалификацију.

Незапосленост
Ситуација у којој се налази лице које је радно способно и жели да ради, али нема никакво запослење и не може да га нађе, иако га активно тражи. Незапосленост носи са собом бројне социјалне ризике, најпре ризик сиромаштва, али и друге друштвене искључености, као и ризик развоја психичких и здравствених проблема.