Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

О

Обавезно здравствено осигурање обухвата
  • осигурање за случај болести и повреде ван рада;
  • осигурање за случај повреде на раду или професионалне болести.


Обавезно осигурана лица
Према Закону о пензијско-инвалидском осигурању су: запослени, лица која самостално обављају делатност и пољопривредници. Ако лице истовремено испуњава услове за осигурање по више основа, приоритет је утврђен следећим редоследом: осигурање по основу радног односа (запослени), осигурање по основу бављења самосталном делатношћу и осигурање по основу пољопривреде.

Обавезно пензијско и инвалидско осигурање
Један од облика социјалног осигурања чија је основна улога да осигураницима и члановима њихових породица, по основу рада и уплата одговарајућих доприноса, обезбеди материјалну и социјалну сигурност за случај старости, инвалидности, смрти и телесног оштећења.

Обвезник доприноса у систему пензијско-инвалидског осигурања
Осигураник и послодавац или исплатилац прихода, на чији терет се плаћа допринос.

Општи бод
Представља номинални износ који се добија као количник збира пензијских надокнада и збира личних бодова свих корисника старосне и инвалидске пензијске надокнад који су право на пензијску надокнаду остварили у одређеном унапред дефинисаном периоду. Усклађује се као и пензије, два пута годишње (од 1. априла и 1.октобра). За период од априла до октобра 2012. вредност општег бода износи 681,10.

Осигураник
Физичко лице осигурано према законима који уређују систем социјалног осигурања.

Осигурани случај у пензијско-инвалидском осигурању
Предстваља реализацију ризика: инвалидности, старости, смрти, телесног оштећења..

Основна пензија
Пензија која се исплаћује из тзв. првог стуба обавезног пензијског система и коју примају сви грађани изнад одређених година старости (нпр. 65 година живота).

Основна права из здравственог осигурања су:
  • право на здравствену заштиту;
  • право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад осигураника;
  • права на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите.