Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

П

Пензије (пензијске надокнаде)
Примања која пензионисана лица добијају по основу пензијског осигурања. Ове надокнаде се могу исплаћивати у облику ренте (месечно, тромесечно, полугодишње или годишње), паушалне суме или мешовито.

Пензијски план
Уговор у корист трећих лица који је закључен између организатора (послодавац, удружење послодаваца, професионално удружење, синдикат) и друштва за управљање добровољним пензијским фондом, на основу којег се организатор обавезује да уплаћује пензијски допринос у корист својих запослених, тј. чланова, а друштво за управљање добровољним пензијским фондом има обавезу улагања акумулираних средстава (према Закону о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима).

Пензијски стаж
Подразумева време проведено на раду по основу којег је осигураник био обавезно осигуран и за које је уплаћиван допринос за пензијско-инвалидско осигурање као и посебан стаж који обухвата време проведено изван рада, које се из одређених друштвено оправданих разлога признаје у стаж. Другим речима, пензијски стаж сачињавају стаж осигурања (радни стаж који подразумева и бенефицирани радни стаж у оквиру којег су извршене уплате средстава доприноса у одговарајући фонд) и посебан стаж осигурања (рецимо, током учешћа у званичним оружаним акцијама, женама за рођење трећег детета).Од 1. јануара 2011. године, пензијски стаж није услов за стицање права, већ је оно условљено навршењем одређеног броја година стажа осигурања (изузетак су професионална војна лица – подофицири и официри до чина пуковника и официри до чина пуковника, где се као услов тражи навршених 40 година пензијског стажа).

Пензијски фонд
Представља имовину (акумулирана средства) по основу пензијског осигурања, која је у власништву чланова пензијског фонда чија се власничка права одређују сразмерно износу средстава на њиховом пензијском рачуну. Ови фондови се, због својих карактеристика које се односе на квалитет новчаних средстава изражен кроз волумен и дугорочност, сврставају међу најзначајније институционалне инвеститоре на финансијском тржишту. Пензијске фондове могу формирати предузећа, удружења и други, у циљу обезбеђивања исплата пензијских надокнада својим пензионерима. Могу се поделити на јавне и приватне пензијске фондове.

Повраћај више плаћених доприноса
Обавља се по истеку календарске године, за претходну , на основу унетих података у матичну евиденцију надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, на основу потврда исплатилаца прихода о висини основице доприноса по одбитку, као и података надлежне организационе јединице пореске управе о основици и висини обрачунатог и плаћеног доприноса по решењу (према Правилнику о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години). До више плаћених доприноса може доћи, на пример, када се на зараду плаћају доприноси на највишу основицу, а осигураник истовремено прима накнаду по уговору о делу на коју исплатилац обрачунава доприносе за пензијско-инвалидско осигурање.

Повреда на раду
Повреда осигураника која се догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је осигуран. као и обољење настало непосредно или као искључива последица неког несрећног случаја или више силе за време обављања посла по основу кога је осигуран.

Посебан стаж
Обухвата време проведено изван рада које се из одређених друштвено оправданих разлога признаје у стаж осигурања (учешће у оружаним акцијама државне војске, рођење трећег детета).

Послодавац
Правно, односно физичко, лице или други правни субјект које је обвезник доприноса, обвезник обрачунавања и плаћања доприноса за запослене, лица која обављају привремене и повремене послове, као и за избрана, именована и постављена лица која остварују разлику зараде, односно плате. Послодавцем се сматра и задруга, за лица која преко ње обављају привремене и повремене послове.

Право на повезивање стажа осигурања
Према Закону о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника запослених, право на уплату доприноса имала лица која су од 1.01.1991. године до 31.12.2003. године била у радном односу у предузећу (привредном друштву), установи, банци, другој финансијској организацији или земљорадничкој задрузи, запослени у оквиру самосталних делатности, свештеници и верски службеници у Србији, која су у том периоду била пријављена на осигурање, а нису им уплаћивани доприноси. Средства за уплату доприноса обезбеђена се из буџета, а Република Србија је преузела потраживања која Фонд пензијско-инвалидског осигурања има према послодавцу.По Закључку Владе Србије, повезан је стаж запосленима у приватизованим и предузећима у процесу приватизације, за период од 1. јануара 2004. до 30. децембра 2010.године.

Право на породичну пензију
Право имају чланови породице умрлог корисника пензије или осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за инвалидску пензију. Ако је узрок смрти повреда на раду или професионално обољење, стаж осигурања није услов за добијање породичне пензије.

Приватни пензијски фондови
Послују по принципу капитализације и могу бити самостални или организовани у оквиру предузећа, синдиката итд. Чланови приватних пензијских фондова имају своје индивидуалне рачуне на којима се налазе акумулирана средства по основу њихових уплата и по основу приноса од инвестирања тих средстава. Приватни пензијски фондови представљају значајне инвеститоре на финансијском тржишту.Низ права изведених из универзалних грађанских и политичких права. Социјална права би требало да омогуће појединцима одржавање пристојног нивоа или стила живота или, другим речима, ова права треба да обезбеде људима приступ неопходним ресурсима потребним за достојан начин живота. Постоји разлика између тзв. тврдих социјалних права (која припадају систему социјалног осигурања), која су јасно законски формулисана и заштићена и тзв. меких социјалних права, која су добрим делом арбитрарна и, у значајној мери, зависе од субјективних процена. Зато се обим социјалних права разликује од друштва до друштва.

Приход Републичког фонда за пензијско-инвалидско осигурање
Чине: доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање; средства за пензијско и инвалидско осигурање која се у случајевима и под условима утврђеним законом обезбеђују у буџету; приходи од имовине којом располаже фонд; од камата остварених пласманом сопствених прихода фонда, у складу са законом, пословном банкарству, на тржишту новца или куповином обвезница чији емитент је држава; субвенције и донације; приходи остварени продајом друштвеног капитала друштвених и јавних предузећа или њихових делова, у складу са законом; дивиденде на акције по основу ранијих улагања средстава за пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом; приходи из других извора.

Просечна годишња зарада у Републици
Просечан износ годишње зараде исплаћене по запосленом у Републици у години за коју се доприноси обрачунавају и плаћају, према објављеним подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Просечна месечна зарада у Републици
Просечан износ месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици, према објављеним подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Просечна пензија
Просечан износ пензије исплаћене по кориснику у Републици, према објављеним подацима надлежног органа за пензијско-инвалидско осигурање. Утврђује се као месечна, квартална или годишња, у зависности од тога за које се намене користи.

Професионалне болести
Болести настале у току осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник обављао.