Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

Р

Радни стаж
Обухвата време које је осигураник провео на раду и био обавезно осигуран по основу запослења и за које је плаћен допринос за пензијско-инвалидско осигурање.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у коме се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђују средства за ово осигурање. Од 1. јануара 2008. године у овај фонд се спајају: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, а од 1. јануара 2012. и Фонд за социјално осигурање војних осигураника.