Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

С

Систем здравственог осигурања
Сваки систем у коме је појединац (и од њега зависна лица) осигуран од ризика сношења трошкова здравствене заштите и за то је плаћен допринос (премија) за осигурање. Допринос (премију) може плаћати осигурано лице или неко други, на пример послодавац. Осигурано лице може да има право на бесплатне здравствене услуге и производе или се од њега може захтевати да плати део трошкова или све трошкове до одређеног минимума за коришћење здравствене услуге или, пак, за одређени период. Здравствено осигурање може бити обавезно, добровољно или комбинација једног и другог.

Социјално осигурање
Вид осигурања који осигураницима, односно члановима њихових породица, обезбеђује социјалну заштиту за случај болести, инвалидности, старости, несреће на послу и незапослености. Социјално осигурање укључује здравствено, пензијско, инвалидско и осигурање за случај незапослености. Развијеност система социјалног осигурања условљена је развијеношћу националне економије и социјалном политиком државе.

Стаж осигурања
Обухвата време које је осигураник провео на раду по основу кога је био обавезно осигуран и за које је уплаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање, укључујући и бенефицирани радни стаж (за који су плаћени доприноси). У стаж осигурања рачуна се и време за које осигураник прима новчану какнаду за коју је плаћен допринос, време које проведе на обављању привремених и повремених послова, време за које је остварио уговорену накнаду за коју је плаћен допринос, као и самостална уплата доприноса (по члану 15. Закона о пио)..

Социјална политика
Обухвата оне државне активности којима се финансира, регулише и администрира пружање накнада и услуга појединцима и породицама који су у позицији рањивости и оскудице. Општи циљ социјалне политике је да задовољи основне потребе свих грађана, да изједначи њихове могућности да побољшају свој и живот своје деце и да помогне онима који не могу сами да брину о себи. Језгро социјалне политике укључује социјално осигурање, социјалну помоћ, здравствену заштиту и социјалне услуге. У ширем смислу, овај појам укључује образовну и стамбену политику, политику запошљавања, као и обезбеђивање потребних ресурса.

Социјална помоћ
Прописи, мере, програми и услуге које пружа држава, институције или појединци, а који служе да би се помогло појединцима, породицама, и категоријама становника који немају или имају недовољан приступ другим изворима прихода и услугама које су потребне за достојан живот, као и учешћу у социјалном и културном животу своје заједнице.

Старосна пензија
Једно од основних права по основу обавезног пензијско-инвалидског осигурања. Стиче се испуњавањем услова у погледу навршених година живота и дужине пензијског стажа. Као последица повећања очекиваног трајања живота јавља се тренд подизања старосне границе за стицање права на старосну пензију, као и њено изједначавање за припаднике оба пола.

Стопа доприноса
Примењује се на законом прописану основицу и одређује који се проценат зараде и накнада издваја за осигурање. Укупна стопа доприноса за пензијско-инвалидско осигурање у Србији износи 22 одсто.