Вести

Важно обавештење за кориснике услуга ЦРОСО

14-01-2016 03:00

Почев од 15.01.2016. године на Порталу Централног регистра свако физичко лице може вршити увид у податке о обрачунатим и плаћеним доприносима, као и о евентуалним неусклађеностима. Физичко лице може вршити увид искључиво у своје податке, а који се односе на обрачунате и плаћене доприносе код свих обвезника код којих је био радно ангажован почев од 01.03.2014. године, а у одељку Упутства је дато објашњено значење сваког податка које Централни регистар приказује на Порталу.

У складу са чланом 16. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији Пореска управа Републике Србије, Централном регистру доставља  податке о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, односно појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за сваког осигураника, примаоца прихода.

Путем Портала Централног регистра приказују се подаци о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на основу поднетих појединачних пореских пријава о обрачунатим порезима и доприносима по одбитку, за сваког осигураника, примаоца прихода, приликом сваке исплате и по свим основима,  а у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Подаци приказани на Порталу Централног регистра преузети су од Пореске управе. За сваку нетачност, нелогичности или уочену грешку потребно је да се обратите Пореској управи, која је  у складу са одредбом члана 69. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање надлежна да врши контролу обрачуна и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

У Јединствену базу Централног регистра преузети су подаци о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из Пореске управе почев од марта месеца 2014. године (почетак рада система Пореске управе „Обједињена наплата“) и достављају се Централном регистру  на недељном нивоу.

Овде можете преузети Упутство за преглед доприноса: Упутство


Престанак подршке за Java-у у новој верзији Google Chrome-a(v.45)

03-09-2015 08:00

У новој верзији прегледача  Google Chrome дошло је до престанка подршке за Java-у. Из тог разлога неће бити могуће радити на Порталу Централног регистра у поменутом прегледачу.

Препоручујемо корисницима да користе алтернативне прегледаче.

Ако Вам се приликом приступа Порталу у Mozilla Firefox појављује порука "This connection is untrusted("Ова веза није безбедна") потребно је да поступите према упутству.

Уколико Вам се не приказује прозор за унос PIN-а са сертификата потребно је да омогућите Java-у у прегледачу(Упутство).


Обавештење за послодавце о начину добијања уверења из јединствене базе ЦР-а, које је потребно приложити уз захтев за издавање, односно продужење дозволе за рад

26-12-2014 11:00

У циљу добијања уверења из Јединствене базе ЦРОСО-а, које се, као доказ, подноси Националној служби за запошљавање у поступку за издавање, односно продужење дозволе за рад, у складу са Правилником о дозволама за рад ("Сл.гласник РС" бр 13/2014), донетог на основу чл.28. став 3. Закона о запошљавању странаца потребно је да послодавци на e-mail: info@croso.rs,  доставe скениран,  попуњен, потписан и печатом оверен образац захтева, који се налази на сајту ЦРОСО-а, у секцију Обрасци за преузимање.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ БЕЛЕЖНИКЕ

16-09-2014 12:00

Сходно Закону о јавном бележништву ("Сл.гласник РС" бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014- др.закон и 93/2014- др. закон) у Информационом систему Централног регистра обавезног социјалног осигурања, омогућено је подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање за јавне бележнике  на ново унети основ-230-јавни бележник/нотар, а као доказ на основу кога се утврђује својство је унето-решење о именовању, а  на овај основ пријаве се могу подносити  најраније почев од 01.09.2014. године.


Добијање уверења о броју запослених из јединствене базе ЦРОСО, потребно за остваривање права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса

11-07-2014 11:00

У циљу добијања уверења из Јединствене базе ЦРОСО-а, које се, као доказ, подноси Пореској управи у поступку за повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку, потребно је да послодавци на e-mail: uverenja@croso.rs, доставe скениран, попуњен, потписан и печатом оверен образац захтева (Захтев - образац можете преузети и на нашем сајту, у секцији Обрасци за преузимање) и у истом обележе које уверење им је потребно:

  1. уверења о броју запослених код послодавца на дан плаћања пореза по одбитку по пријави ППП-ПД за коју се подноси захтев за повраћај или
  2. уверења о броју запослених на дан 31. 3. 2014.( овај доказ се подноси само када се први пут подноси захтев за повраћај)

Након генерисања траженог уверења исто ће бити достављено електронским путем на е-маил са којег је послат захтев за издавање истог.


[ страна 2 од 3 ]