Извештај о највишој и најнижој основици према актуелним подацима за 2018. годину

  • Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу.
  • Просечна зарада у III кварталу 2017. године износи 65.927 динара, што значи да најнижа месечна основица доприноса износи 23.074 динара. Овa основица важи за период од 01.11.2017. – 31.01.2018.