Извештај о највишој и најнижој основици према актуелним подацима за 2020. годину

  • Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици Србији исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца октобра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси.
  • Hајнижа месечна основица доприноса износи 25.801 динара. Овa основица важи за период од 01.01.2020. – 31.12.2020.
  • Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде у Републици Србији исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца октобра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси.
  • Највиша месечна основица доприноса износи 368.590 динара. Ова основица важи за период 01.01.2020. - 31.12.2020.