Извештај о највишој и најнижој основици према актуелним подацима за 2017. годину

  • Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу.
  • Просечна зарада у IV кварталу 2016. године износи 66.368 динара, што значи да најнижа месечна основица доприноса износи 23.229 динара. Овa основица важи за период од 01.02.2017. – 30.04.2017.