Извештај о највишој и најнижој основици према актуелним подацима за 2018. годину

  • Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде по запосленом у Републици исплаћене у периоду XII/2016 - XII/2017.
  • Hајнижа месечна основица доприноса износи 23.053 динара. Овa основица важи за период од 06.01.2018. – 31.12.2018.
  • Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде по запосленом за период XII/2016 - XII/2017.
  • Највиша месечна основица доприноса износи 329.330 динара. Ова основица важи за период 06.01.2018. - 31.12.2018.