Централни регистар обавезног социјалног осигурања

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ!!!

31-07-2015 15:30

Од 01.08.2015. године за услугу добијања  уверења, приватни извршитељ ће бити обавезан да плати републичку административну таксу у складу са Законом о републичким административним таксама.

Уколико желите да користите и даље  услуге ЦРОСО молимо Вас да нам доставите званични захтев у коме ћете навести лице које ће користити нову апликацију са следећим подацима:

 • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ИЗВРШИТЕЉА  или
 • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ У ИМЕ ИЗВРШИТЕЉА КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ 

На основу послатих захтева ЦРОСО ће извршити доделу овлашћења у систему за коришћење нове апликације. 

НАПОМЕНE:

 • ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ, БИЛО ДА ЈЕ ТО  ИЗВРШИТЕЉ  ИЛИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, МОРА ОДГОВАРАТИ ЈМБГ-У НА КВАЛИФИКОВАНОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ СЕРТИФИКАТУ, КОЈИМ ЋЕ ЛИЦЕ ПРИСТУПАТИ СИСТЕМУ И ВРШИТИ ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ЗАХТЕВА .
 • У "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 45/15 од 22. 05. 2015. године, на основу члана 28, став 3. Закона орепубличким административним таксама ("Сл. Гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон,42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11и 70/11, 55/12 и 93/12, 47/13, 65/13 – др. закони и 57/14) и члана 73. став 1. и 2.Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник Републике Србије",бр.50/11) Влада Републике Србије објавила је усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси, које се примењују од 01.06.2015.године .  

Општа такса на поднесак – захтев износи: 300,00 динара

 • ТАКСА СЕ НАПЛАЋУЈЕ ЗА СВАКИ ПОСЛАТИ  ЈМБГ;
 • МОЛИМО ВАС ДА ДОБРО ПРОВЕРИТЕ ПОДАТКЕ О ЛИЦИМА ЗА КОЈА ТРАЖИТЕ УВЕРЕЊА (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ), ЈЕР СЕ У СЛУЧАЈУ ГРЕШКЕ НОВАЦ НЕЋЕ РЕФУНДИРАТИ;
 • НАКОН ДОБИЈЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА УПЛАТА ПО ГЕНЕРИСАНОМ НАЛОГУ, ТРАЖЕНА УВЕРЕЊА СЕ ШАЉУ НА НАВЕДЕНУ ЕМАИЛ АДРЕСУ ИЗВРШИТЕЉА У РОКУ ОД 24 САТА;
 • УКОЛИКО НАКОН СЛАЊА ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ УВЕРЕЊА И КРЕИРАЊА УПЛАТНИЦЕ, ИЗВРШИТЕЉ У РОКУ ОД СЕДАМ ДАНА НЕ ИЗВРШИ УПЛАТУ, ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЋЕ БИТИ СТОРНИРАН.

Обавештење за извршитеље

06-07-2015 12:00

Везано за промењен начин достављања података привaтним извршитeљима од стране Централног регистра, односно да ће се почев од 01.08.2015. године подаци достављати уз наплату одговарајуће административне таксе у складу Законом о републичким административним таксама, обавештавамо вас да је у секцији Е-Услуге  постављено детаљно Упуство за коришћење клијентске апликације, а да ће сама апликација бити доступна у секцији Е-Услуге по добијању списка извршитеља које Комора извршитеља треба да достави Централном регистру.


Обавештење за извршитеље

10-06-2015 13:00

У складу са мишљењем нашег ресорног министарства, Број: 430-00-00084/2015-04 15.04.2015. приватни извршитељ, који у оквиру поступка прописаног Законом о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 99/11 - др. закон, 55/14 и 139/14), поднесе захтев Централном регистру за обавезно социјално осигурање за издавање списа који се односи на податке из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања, обавезан је да плати републичку административну таксу у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон и 57/14-удаљем тексту: Закон). 
У том смислу, почев од 01.08.2015.године Централни регистар ће у измењеном поступку достављати податке привaтним извршитeљима, односно податке ће достављати уз наплату одговарајуће административне таксе у складу Законом о републичким административним таксама.
За добијање потребних уверења мораћете користити нову апликацију, која ће заједно са детаљним Упуством за коришћење клијентске апликације  бити постављена на нашем сајту www.croso.gov.rs у секцији Е-Услуге, до краја јуна 2015.године. Апликацију ће  моћи да користи само извршитељ који се налази на списку овлашћених лица које ће Комора доставити ЦРОСО-у, а сваки извршитељ, који ће користити податке, путем нове апликације,  мора да поседује:

 1. Персонални рачунар (лаптоп или десктоп), на којем ће бити инсталирана апликација.
 2. Пропратни software неопходан за несметано функционисање апликације намењене извршитељима, у који спада:
 • Microsoft оперативни систем (минимум Windows 7)
 • Microsoft .NET Framework 4.0+
 • Driver за читач картица (преузима се са сајта сертификационог тела).
 • Middleware за комуникацију са картицом.
 • Adobe reader.

      3.  Квалификовани електронски сертификат, који се може набавити у неком од регистрованих сертификационих тела у Републици Србији (Пошта Србије, Привредна комора Србије, Министарство унутрашњих послова, Халком...).


Обавештење за обвезнике плаћања доприноса у вези подношења ПРИЈАВЕ М4

21-04-2015 12:00

Због великог броја обвезника, који нам се ових дана обраћа, обавештавамо вас да је поступак предаје пријаве М4, који се ове године подноси у нешто промењеној процедури у односу досадашњу, као и контрола и пријем, у искључивој надлежности РФПИО.

Наиме, према новој процедури РФПИО, послодавац је ове године дужан да уз пријаву М4, поднесе попуњен захтев за пријем ових пријава, у два примерка, који се може преузети на интернет страници Фонда ПИО, www.pio.rs, Одељак Обрасци- Матична евиденција, а не на интернет страници ЦРОСО-а.


Омогућавање Java-e у новој верзији Google Chrome-a (v42+)

15-04-2015 14:00

У новој верзији браузера Google Chrome дошло је до измена у смислу препознавања Java plugin-a.
Ово упутство се односи само на браузер Google Chrome верзије 42 и више.
Упутство - Омогућавање Java-e у новој верзији Google Chrome-a (v42+)


Добијање уверења за субвенције и извештаја о запосленима преко апликације ЦРОСО Обвезник

09-02-2015 13:00

Како би се убрзала процедура добијања извештаја/уверења од интереса за обвезнике и смањила папирологија и администрација, Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) је креирао наменску апликацију за обвезнике плаћања доприноса, путем које се могу добити већ дефинисани  извештаји/уверења:

 1. Уверење за субвенције на дан (Уверење које се, као доказ, подноси Пореској управи у поступку за повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку)
 2. Извештај о свим запосленима, који на одређени дан, имају регистровану пријаву код датог овезника,
 3. Извештај о свим запосленим код датог обвезника и  члановима њихових породица, који  на данашњи дан имају регистроване пријаве.

Апликација је постављена на сајт ЦРОСО-а www.croso.gov.rs у делу  еУслуге, и у продукцији је почев од 09.02.2015. године, с тим да апликацију може користити само лице, које има барем једно овлашћење за рад код обвезника за кога се извештај/уверење тражи, с тим да се овлашћења проверавају према већ додељеним овлашћењима у систему ЦРОСО.


Обавештење за послодавце о начину добијања уверења из јединствене базе ЦР-а, које је потребно приложити уз захтев за издавање, односно продужење дозволе за рад

26-12-2014 11:00

У циљу добијања уверења из Јединствене базе ЦРОСО-а, које се, као доказ, подноси Националној служби за запошљавање у поступку за издавање, односно продужење дозволе за рад, у складу са Правилником о дозволама за рад ("Сл.гласник РС" бр 13/2014), донетог на основу чл.28. став 3. Закона о запошљавању странаца потребно је да послодавци на e-mail: info@croso.rs,  доставe скениран,  попуњен, потписан и печатом оверен образац захтева, који се налази на сајту ЦРОСО-а, у секцију Обрасци за преузимање.