Интерна документа

  • Статут Централног регистра
  • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији послова у Централном регистру
  • Правилник о раду
  • Правилник о раду УО
  • Правилник о накнадама за службена путовања
  • Правилник о попису
  • Правилник о условима и начину коришћења службеног возила
  • Годишњи извештај о пословању
  • Годишњи програм рада
  • Информатор о раду - Архива