Финансије

Средства за обављање делатности Централног регистра обезбеђују се у Буџету Републике Србије, на разделу Министарства надлежног за послове финансија.

Средства за обављање делатности Централног регистра могу се обезбедити и од поклона, донација, прилога и из других извора.

Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 30/10) предвиђено је да Управни одбор, уз сагласност Владе, доноси финансијски план Централног регистрa за календарску годину. Финансијски план Централног регистрa за 2014. годину урађен је у складу са Расподелом средстава индиректним буџетским корисницима на функцији 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада по Закону о буџету Републике Србије за 2014.годину ("Службени гласник РС", број 110/2013) за раздео 30 – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, за индиректне буџетске кориснике у оквиру функције 410, Главе 30.6 – Установе за регистар обавезног социјалног осигурања и остваривања права запослених из радног односа и савета за развој социјалног дијалога, број 401-00-00023/2013-17/85 од 19.12.2013. године.

Финансијски план

Измена - Финансијски план