Финансије

Средства за обављање делатности Централног регистра обезбеђују се у Буџету Републике Србије, на разделу Министарства надлежног за послове финансија.

Средства за обављање делатности Централног регистра могу се обезбедити и од поклона, донација, прилога и из других извора.

Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 30/10) предвиђено је да Управни одбор, уз сагласност Владе, доноси финансијски план Централног регистрa за календарску годину. 

Финансијски план