Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Централни регистар обавезног социјалног осигурања обавештава заинтересовано лице најкасније у року од 15 дана од пријема захтева о поседовању информације и ставља му на увид документ који садржи тражену информацију, односно издаје му копију тог документа.

Уколико Централни регистар, из оправданих разлога, није у могућности да у року од 15 дана обавести заинтересовано лице о поседовању тражене информације, о томе га обавештава и одређује накнадни рок који није дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Заинтересовано лице може да уложи жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, уколико Централни регистар не одговори на захтев у року, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Централни регистрар издаје копију документа који садржи тражену информацију у облику у којем се та информација налази.