Вест

Обавештење за послодавце о начину добијања уверења из јединствене базе ЦР-а, које је потребно приложити уз захтев за издавање, односно продужење дозволе за рад

26-12-2014 11:00

У циљу добијања уверења из Јединствене базе ЦРОСО-а, које се, као доказ, подноси Националној служби за запошљавање у поступку за издавање, односно продужење дозволе за рад, у складу са Правилником о дозволама за рад ("Сл.гласник РС" бр 13/2014), донетог на основу чл.28. став 3. Закона о запошљавању странаца потребно је да послодавци на e-mail: info@croso.rs,  доставe скениран,  попуњен, потписан и печатом оверен образац захтева, који се налази на сајту ЦРОСО-а, у секцију Обрасци за преузимање и у истом обележе које уверење им је потребно:

  1. уверење  да код послодавца  постоје запослени за које су  регистроване одјаве са осигурања са основом престанка осигурања-шифра16- услед технолошких, економских или организационих промена  у периоду од 90 дана у односу  на дан  издавања овог уверења;
  2. уверење  да код послодавца не постоје запослени код којих су регистроване одјаве са осигурања са основом престанка осигурања-шифра16- услед технолошких, економских или организационих промена  у периоду од 90 дана у односу  на дан  издавања овог уверења .