Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Обавештење за кориснике Портала

16-04-2020 14:00

Поштовани,

 

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо вас о нерадним данима за предстојећи празник:

 

- 17.04.2020. ПЕТАК - нерадни дан

 

- 20.04.2020. ПОНЕДЕЉАК - нерадни дан

 

Наведени дани неће бити урачунати у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.

Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи

Срећан Ускрс жели вам ЦРОСО


Обавештење за кориснике Портала

28-02-2020 10:12

Поштовани,

Обавештавамо Вас да од 01.03.2020.године почиње примена Закона o агенцијском запошљавању

("Службени гласник РС", број 86 од 6. децембра 2019.)

У складу са тим Централни регистар обавезног социјалног осигурања унео је нови основ осигурања :

132- лица у радном односу код агенције за привремено запошљавање,упућена на рад код послодавца корисника. Осигуранике по наведеном основу могу да пријављују само агенције за привемено запошљавање које су од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ,добиле одговорајућу дозволу.

 

Ваш ЦРОСО


Обавештење за кориснике Портала

03-01-2020 8:50

Поштовани,

Ступио је на снагу Закон о изменама и допунама закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања (Службени гласник РС бр.91/2019.)

 

Члан 1.

У Закону о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, брoj 95/18), у члану 10. став 1. тачка 6) после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”.

Члан 2.

У члану 11. став 4. тачка 1) после 25. алинеје додаје се алинеја 26, која гласи: „ - податке о порезу на доходак грађана;”.

Члан 3.

У члану 22. после речи: „примаоца прихода” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”.

Члан 4.

У члану 23. став 1. после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”. У ставу 2. после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порез на доходак грађана”.

Члан 5.

У члан 46. став 1. речи: „до 1. јануара 2020. године” замењују се речима: „до 1. јануара 2021. године”.

Члан 6.

У члану 47. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Ваш ЦРОСО

[ страна 2 од 6 ]