Вести

Провера унетих овлашћења

24-12-2013 02:00

Због великог броја пристиглих овлашћења и у жељи да иста буду на време унета у систем Централног регистра, убудуће нећемо достављати информацију о уносу истих на ваш е –маил, већ ћете проверу моћи да извршитe на сајту ЦР у секцији Е-Услуге. 


Измена приказа поља на МА обрасцу код типа пријаве ОДЈАВА.

16-12-2013 01:00

Од данас су имплементирана нова пословна правила која су заједнички договорена са организацијама ОСО, а односе на начин попуњавања, односно видљивост попуњених поља на МА обрасцу код типа пријаве ОДЈАВА.


Овлашћења за рад на порталу Централног регистра

01-12-2013 09:00

Сва документа овлашћења, која су достављена Централном регистру обавезног социјалног осигурања, a после извршене провере нису враћена послодавцима, сматрају се валидним. Иста ће бити унета у Информациони систем Централног регистра, а проверу да ли су уписана овлашћења можете извршити на нашем сајту у секцији еУслуге.

Напомена: Уколико од тренутка достављања овлашћења папирним путем и уношења у систем Централног регистра дође до било каквих промена у погледу лица којима су додељена овлашћења, важно је о томе обавестити Централни регистар, како би се те промене унеле у систем.


Информације везане за пријаве са системским датумом 3.8.2013.

07-08-2013 10:00

Jeдинствeну бaзу ЦРОСО-a чине приjaве кoje су прeузeтe у прoцeсу мигрaциje пoдaтaкa из бaзa oргaнизaциja обавезног социјалног осигурања (дo 03.08.2013.) и приjaве кoje сe пoднoсe дирeктнo Цeнтрaлнoм рeгистру (oд 06.08.2013.). Прoцeс мигрaциje пoдaтaкa урaђeн je у сaрaдњи сa прeдстaвницимa oргaнизaциja обавезног социјалног осигурања, oд кojих je фoрмирaн Tим зa мигрaциjу, рeшeњeм рeсoрнoг министрa.

За део приjaвa кoje oргaнизaциje нису успeлe дa усaглaсe, oднoснo испрaвe, а подударале су се у већини података (ЈМБГ, ПИБ, основ осигурања,...) осим у датуму почетка осигурања, одлука Тима за миграцију је да се оне прeнeсу у Jeдинствeну бaзу ЦРОСО-a са системским датумом - 03.08.2013.године.


[ страна 4 од 4 ]