Финансије

Средства за обављање делатности Централног регистра обезбеђују се у Буџету Републике Србије, на разделу Министарства надлежног за послове финансија.

Средства за обављање делатности Централног регистра могу се обезбедити и од поклона, донација, прилога и из других извора.

Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања  предвиђено је да Управни одбор доноси финансијски план Централног регистрa за календарску годину.

  • Измене и допуне финансијског плана за 2024.годину
  • Финансијски план за 2024.годину
  • Измене и допуне финансијског плана за 2023.годину
  • Годишњи финансијски извештај за 2020.годину
  • Годишњи финансијски извештај за 2021.годину
  • Годишњи финансијски извештај за 2022.годину
  • Годишњи финансијски извештај за 2023.годину