Оснивање Централног регистра

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања који је објављен у „Сл. гласнику РС“, број 30/10 од 7. маја.2010. године, а ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања, 15.маја 2010.

На основу члана 4. став 1. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 30/10), члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05 – други закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05 – исправка 101/07 и 65/08) Влада Републике Србије донела је Одлуку о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 47/10)

Седиште Централног регистра је у Београду, у улици Омладинских бригада број 1.

Доношење Закона о Централном регистру вишеструко је значајно за превазилажење бројних проблема који прате систем наплате доприноса за социјално осигурање, с обзиром на то да је контрола наплате доприноса недовољно ефикасна.

С обзиром на то да ће се потпуним техничким успостављањем Централног регистра установити редовна месечна анализа и усаглашавање података из базе Централног регистра о обвезницима уплате доприноса – послодавцима и осигураницима у погледу уплате доприноса за обавезно социјално осигурање и обавештавати Пореска управа о свим уоченим неправилностима ради даљег поступања, може се засигурно постићи висок ниво наплате доприноса за обавезно социјално осигурање и унапредити ниво извршавања законских обавеза.

Месечно извештавање на нивоу осигураника огледа се у обезбеђивању потребних података како би се много брже идентификовали несавесни послодавци, а избегле ситуације да доприноси остану неплаћени.

Такође, успостављањем Централног регистра повезaне су кључне институције у систему социјалног осигурања, као што су Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање, али и Порескa управa, што представља ефикаснији и ефективнији систем размене података за различите сврхе и доводи до најважнијег, а то је побољшање услуге корисницима.