Овлашћење лица за рад на порталу

Предуслови за коришћење портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања су поседовање:

I квалификованог електронског сертификата, i

II овлашћења

I Квалификовани електронски сертификаt служи за електронску идентификацију корисника (власника сертификата) и дигитално потписивање електронских докумената. Издавање квалификованих електронских сертификата није у надлежности Централног регистра, већ их на лични захтев, издаје једно од четири регистрована сертификациона тела у Републици Србији:

-    Привредна комора РС – http://www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2
-    Јавно предузеће Пошта РС – http://www.ca.posta.rs/
-    Халком – http://www.halcom.rs/ca
-    МУП - http://ca.mup.gov.rs

-    Е-Смарт Системс: http://www.e-smartsys.com/Pages/default.aspx

 

II Овлашћење у систему Централног регистра обавезног социјалног осигурања представља електронски уговор између законског заступника као даваоца овлашћења и овлашћеног лица, односно пуномоћника, којим се овлашћено лице (пуномоћник) овлашћује да у име и за рачун даваоца овлашћења, предузима одређене радње.

Законски заступник може овластити друго лице на два следећа начина:

  1. Електронским путем, преко портала Централног регистра, само уколико је у питању законски заступник обвезника плаћања доприноса , који је уписан у Агенцији за привредне регистре и уколико поседује квалификовани електронски сертификат. Законски заступник мора претходно постојати у бази ЦР-а, т.ј. мора постојати бар једна пријава на обавезно социјално осигурање у систему Централног регистра;
  2. У папирној форми, поштом, уколико је у питању законски заступник обвезника плаћања доприноса који није регистрован у АПР-у већ у неком другом органу надлежном за регистрацију, због чега није могуће да Централни регистар аутоматски провери ту чињеницу електронским путем, као и у ситуацији када обвезник технички није оспособљен за тај посао или жели да тај посао пренесе на неко друго физичко или правно лице.
    Када се регистрација врши на овај начин, потребно је поштом, на адресу Централног регистра, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1/други спрат/- соба 232 уз попуњен, потписан и заведен документ о додели овлашћења, приложити следеће доказе: (Пример исправно попуњеног обрасца овлашћења)

Потребна документа:

  • решење о регистрацији надлежног органа-копију
  • попуњен образац овлашћења
  • копију личног идентификационог документа законског заступника- лична карта или неки други идентификациони документ
  • копију личног идентификационог документа за свако овлашћено лице -лична карта или неки други идентификациони документ,

Документацију треба послати поштом на адресу:
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, спрат II, soba 232 (tel.: 011/3110365, 011/2856232)

Техничко упутство за приступ и коришћење Портала, у коме је детаљно појашњен поступак подношења пријаве/промене/одјаве, документ "Квалификовани сертификати, дигитални потпис и додела овлашћења" у коме је детаљно појашњено коришћење квалификованих електронских сертификата и додела овлашћења, као и образац овлашћења, могу се преузети са сајта Централног регистра, одељак еУпутства.

ОБАВЕШТЕЊЕ: у вези поднетих овлашћења за рад на порталу ЦРОСО-а

Сва документа овлашћења, која су достављена Централном регистру обавезног социјалног осигурања, а после извршене провере нису враћена послодавцима, сматрају се валидним.
Иста ће бити унета у Информациони систем Централног регистра, а проверу да ли су уписана овлашћења можете изршити на сајту croso.rs, секција еУслуге - Провера овлашћења.