Службена мишљења

1. Радни однос заснован на одређено време  

  • Код прерастања радног односа заснованог на одређено време у радни однос на неодређено, у случају да су се за то стекли законски услови, да ли  послодавац закључује анекс уговора о раду или нови уговор о раду;
  • Да ли постоји потреба, да приликом сваког истека, а затим продужетка рада на одређено време регистровати одјаву са осигурања  (за истек уговора) а затим подносити нову пријаву на осигурања (за продужетак рада на одређено) или је довољно да послодавац, за продужетак рада на одређено, ако то ради у току трајања радног односа на одређено време,   само закључи  анекс уговора 

Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања – Сектор за рад број 011-00-99/2014-02 од 03.07.2014.године


2. Да ли студентска задруга има право да закључи уговор о повременим и привременим пословима са лицем које се налази на њеној сопственој евиденцији или било којим другим лицем а у складу са чланом 197. Закона о раду (Сл. гласник бр. 24/2005) ради вршења делатности за које је регистрована, као и да ли има право закључити уговор о повременим и привременим пословима са лицем које се налази на њеној сопственој евиденцији и у складу са чланом 198. Закона о раду (Сл. гласник бр. 24/2005) ради вршења делатности за које је регистрована.
Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања – Сектор за рад број: 011-00-220/2013-02 од 14.03.2014.године


3. Са становишта Закона о раду доставите ваше мишљење везано за члан 197. тав 1. тачка 1. Закона о раду, односно да ли се лица која су у смислу Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Закона о здравствено осигурању осигурани као осигураници пољопривредници и осигураници самосталних делатности (предузетници) и за које је по том основу поднета пријава на обавезно социјално осигурање, могу сматрати незапосленим лицима и у том смислу закључивати Уговор о обављању привремених и повремених послова. 
Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања – Сектор за рад број 01-00-148/2014-02 од 20.06.2014.године


4. Када  страни држављани и лица без држављанства стичу својство обавезно осигураног лица( ако обавља самосталну делатност у Републици Србији)
Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања- Сектор за пензијско и инвалидско осигурање број.07-00-731/2014-07 од 06.08.2014.године


5. Уговор о стручном оспособљавању у складу са одредбом  чл.201. Закона о раду: 

  • уколико би се приликом закључења уговора о стручном оспособљавању и усавршавању, истим уговорила накнада да ли се на тај начин овај уговор изједначава са уговором о делу, ауторским уговором, уговором о допунском раду и другим уговорима, а код којих се за извршен рад остварује уговорене накнада, односно накнаду за рад, а имајући у виду прописе пензијском и инвалидском осигурању и здравственом осигурању, да ли би послодавац имао обавезу плаћања пуног износа доприноса и за  пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања- Сектор за пензијско и инвалидско осигурање број011-00-414/2014-07 од 19.09.2014.године
Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања- Сектор за рад број: 011-00-00557/2014-02
Мишљење Министарства здравља број011-00-00223/2014-05 од 27.08.2014.године


6. Да ли домаћи држављанин може да заснује радни однос и закључи уговор о раду са страним правним лице, које на територији Републике Србије нема регистровани огранак, представништво, ни канцеларију,  па самим тим ни регистровану делатност у складу са законима, којим се уређује регистрација привредних субјеката (нема ПИБ, Матични број регистра)
Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања- Сектор за рад број: 011-00-1048/2014-02 од 30.12.2014.године


7. Како Oдлука o jeдинствeнoм кoдeксу шифaрa зa унoшeњe и шифрирaњe пoдaтaкa у eвидeнциjaмa у oблaсти рaдa (Сл.лист СРJ 9/98, 25/200, Сл.СЦГ 1/2003-Устaвнa пoвeљa и Сл.глaсник РС 15/2010-др.прaвилник). не садржи велики број занимања којa су данас актуелнa, а истовремено садржи велики број занимања који су временски превазиђени, као и да занимања стечена школовањем нису услађена са изменама прописа о средњем и високом школству, да ли да се поља 10. Занимање стечено школовањем и  поља 16. Занимање према радном месту, у обрасцу М не попуњавају или се опционо попуњава?
Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања- Сектор за пензијско и инвалидско осигурање број401-00-00135/2015-07  од 19.01.2015.године
Мишљење Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања- Сектор за запошљавања број 18-001/2015-24  од 06.02.2015.године