Основице доприноса

Најнижа месечна основица доприноса

Закон: Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - члан 37

Дефиниција: Најнижа месечна основица доприноса је најнижи износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања

Начин утврђивања: Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу

Највиша годишња основица доприноса 

Закон: Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - члан 43.

Дефиниција: Највиша месечна основица доприноса је највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања

Начин утврђивања: Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици

Највиша годишња основица доприноса

Закон: Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - члан 43.

Дефиниција: Највиша годишња основица доприноса је највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси по свим основима за календарску годину осигурања

Начин утврђивања: Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ просечне годишње зараде у Републици

Процењена највиша годишња основица

Закон: Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - члан 67.

Дефиниција: Процењена највиша годишња основица доприноса је највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси по основу уговорене накнаде за календарску годину осигурања

Начин утврђивања: Процењену највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ годишње зараде остварене по запосленом у Републици у претходној години увећан за процењени раст зарада у текућој години

Основица доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике

Закон: Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - члан 35б.

Дефиниција: Основица доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике

Начин утврђивања: Основицу доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике чини износ од 15% просечне месечне зараде у Републици у претходној години

Минимална зарада

Закон: Закон о раду - члан 111.

Дефиниција: Социо-економска категорија, која се уговара између послодавца и запосленог у случају поремећаја у процесу пословања

Начин утврђивања: Висина минималне зараде утврђује се у нето износу по радном сату