Стопе доприноса

Стопе доприноса На терет послодавца На терет запосленог
Допринос за ПИО 12.00% 14.00%
Допринос за здравствено осигурање 5.15% 5.15%
Допринос за случај незапослености 0.75% 0.75%
Порез на зараду 10.00% 0.00%
* Стопе доприноса за обавезно социјално осигурање дефинише члан 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
* Стопу пореза на зараду дефинише члан 16. Закона о порезу на доходак грађана
* Стопу пореза на приходе од полјопривреде и шумарства дефинише члан 28. Закона о порезу на доходак грађана
Стаж осигурања са увећаним трајањем %
12/14 3.70%
12/15 5.50%
12/16 7.30%
12/18 11.00%
* Стопе доприноса за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем дефинише члан 46. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Стопе доприноса за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести %
Допринос за ПИО 4.00%
Допринос за здравствено осигурање 2.00%
* Стопе доприноса за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести дефинише члан 47. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање