Управни одбор

Управни одбор има пет чланова и то по једног представника Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Националне службе за запошљавање, Пореске управе и Агенције за привредне регистре.

Чланове управног одбора именује и разрешава Влада.

Чланови управног одбора именују се на период од четири године.

Чланови управног одбора ту дужност обављају без накнаде.

Начин рада, као и друга питања од значаја за рад управног одбора уређује се статутом.

Управни одбор обавља следеће послове:

 1. доноси статут и друге опште акте;
 2. одлучује о пословању и коришћењу средстава, у складу са законом;
 3. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
 4. доноси годишњи програм рада;
 5. доноси финансијски план и завршни рачун, у складу са законом;
 6. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

На Статут, годишњи програм рада и годишњи финансијски план сагласност даје Влада Републике Србије.

Чланови управног одбора су:

 

 • Драгослав Глишовић, Пореска управа (председник);
 • Зоран Сутара, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;
 • Милош Перишић, Републички фонд за здравствено осигурање;
 • Милан Ђуретановић, Национална служба за запошљавање;
 • Саша Зечевић, Агенција за привредне регистре