Vesti

Obaveštenje za korisnike Portala

10-11-2020 11:44

Poštovani,


U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnom danu za predstojeći praznik:


- 11.11..2020. SREDА - neradni dan


Navedeni dan neće biti uračunat u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.


Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji.


Srećan praznik želi vam CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

03-01-2020 08:50

Poštovani,

Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.)

 

Član 1.

U Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u članu 10. stav 1. tačka 6) posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 2.

U članu 11. stav 4. tačka 1) posle 25. alineje dodaje se alineja 26, koja glasi: „ - podatke o porezu na dohodak građana;”.

Član 3.

U članu 22. posle reči: „primaoca prihoda” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 4.

U članu 23. stav 1. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”. U stavu 2. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porez na dohodak građana”.

Član 5.

U član 46. stav 1. reči: „do 1. januara 2020. godine” zamenjuju se rečima: „do 1. januara 2021. godine”.

Član 6.

U članu 47. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

13-11-2018 09:15

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da je Portal za obveznike Centralnog registra od danas dostupan za rad u punom kapacitetu.

Rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa najavom koju smo dali na našem sajtu, biće produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti sistema Centralnog registra. Napominjemo da će se produženi rok sukcesivno skraćivati u narednom periodu.

Hvala na razumevanju i ukazanom poverenju,

Vaš CROSO.


Važno obaveštenje za poslodavce

12-07-2018 09:15

Počev od 07.07.2018 godine na snagu su stupile Izmene i  dopune Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, broj 50/2018) u skladu sa istim poslodavci su oslobođeni dosadašnje obaveze dostavljanja Uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja  nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U delu koji se odnosi na postupak podnošenje prijave i odjave sa obaveznog socijalno osiguranja za upućene radnike na snazi ostaje uputstvo koje se na našem sajtu nalazi od januara 2016. godine. Uputstvo


Obaveštenje za korisnike Portala

29-12-2017 12:16

Poštovani korisnici,

 
Kako nam se poslednjih dana obratio veliki broj korisnika sa pitanjem na koji način produžiti Ugovor o radu zaključen na određeno vreme, obaveštavamo vas da je prilikom produžetka Ugovora o radu na određeno vreme,kao i prilikom promene vrste zaposlenja (određeno-neodređeno),potrebno da sprovedete promenu u toku osiguranja. Odjave i promene će se sprovoditi po dosadašnjim pravilima, u roku od tri radna dana.
U nastavku  mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na linku Mišljenja
 
Vaš CROSO


[ strana 1 od 4 ]