Osnovice doprinosa

Najniža mesečna osnovica doprinosa

Zakon: Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 37

Definicija: Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja

Način utvrđivanja: Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu

Najviša godišnja osnovica doprinosa 

Zakon: Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 43.

Definicija: Najviša mesečna osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja

Način utvrđivanja: Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici

Najviša godišnja osnovica doprinosa

Zakon: Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 43.

Definicija: Najviša godišnja osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi po svim osnovima za kalendarsku godinu osiguranja

Način utvrđivanja: Najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade u Republici

Procenjena najviša godišnja osnovica

Zakon: Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 67.

Definicija: Procenjena najviša godišnja osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi po osnovu ugovorene naknade za kalendarsku godinu osiguranja

Način utvrđivanja: Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u prethodnoj godini uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini

Osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike

Zakon: Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 35b.

Definicija: Osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike

Način utvrđivanja: Osnovicu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici u prethodnoj godini

Minimalna zarada

Zakon: Zakon o radu - član 111.

Definicija: Socio-ekonomska kategorija, koja se ugovara između poslodavca i zaposlenog u slučaju poremećaja u procesu poslovanja

Način utvrđivanja: Visina minimalne zarade utvrđuje se u neto iznosu po radnom satu