Službena mišljenja

1. Radni odnos zasnovan na određeno vreme  

  • Kod prerastanja radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno, u slučaju da su se za to stekli zakonski uslovi, da li  poslodavac zaključuje aneks ugovora o radu ili novi ugovor o radu;
  • Da li postoji potreba, da prilikom svakog isteka, a zatim produžetka rada na određeno vreme registrovati odjavu sa osiguranja  (za istek ugovora) a zatim podnositi novu prijavu na osiguranja (za produžetak rada na određeno) ili je dovoljno da poslodavac, za produžetak rada na određeno, ako to radi u toku trajanja radnog odnosa na određeno vreme,   samo zaključi  aneks ugovora 

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja – Sektor za rad broj 011-00-99/2014-02 od 03.07.2014.godine


2. Da li studentska zadruga ima pravo da zaključi ugovor o povremenim i privremenim poslovima sa licem koje se nalazi na njenoj sopstvenoj evidenciji ili bilo kojim drugim licem a u skladu sa članom 197. Zakona o radu (Sl. glasnik br. 24/2005) radi vršenja delatnosti za koje je registrovana, kao i da li ima pravo zaključiti ugovor o povremenim i privremenim poslovima sa licem koje se nalazi na njenoj sopstvenoj evidenciji i u skladu sa članom 198. Zakona o radu (Sl. glasnik br. 24/2005) radi vršenja delatnosti za koje je registrovana.
Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja – Sektor za rad broj: 011-00-220/2013-02 od 14.03.2014.godine


3. Sa stanovišta Zakona o radu dostavite vaše mišljenje vezano za član 197. tav 1. tačka 1. Zakona o radu, odnosno da li se lica koja su u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o zdravstveno osiguranju osigurani kao osiguranici poljoprivrednici i osiguranici samostalnih delatnosti (preduzetnici) i za koje je po tom osnovu podneta prijava na obavezno socijalno osiguranje, mogu smatrati nezaposlenim licima i u tom smislu zaključivati Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. 
Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja – Sektor za rad broj 01-00-148/2014-02 od 20.06.2014.godine


4. Kada  strani državljani i lica bez državljanstva stiču svojstvo obavezno osiguranog lica( ako obavlja samostalnu delatnost u Republici Srbiji)
Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja- Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje broj.07-00-731/2014-07 od 06.08.2014.godine


5. Ugovor o stručnom osposobljavanju u skladu sa odredbom  čl.201. Zakona o radu: 

  • ukoliko bi se prilikom zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, istim ugovorila naknada da li se na taj način ovaj ugovor izjednačava sa ugovorom o delu, autorskim ugovorom, ugovorom o dopunskom radu i drugim ugovorima, a kod kojih se za izvršen rad ostvaruje ugovorene naknada, odnosno naknadu za rad, a imajući u vidu propise penzijskom i invalidskom osiguranju i zdravstvenom osiguranju, da li bi poslodavac imao obavezu plaćanja punog iznosa doprinosa i za  penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja- Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje broj011-00-414/2014-07 od 19.09.2014.godine
Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja- Sektor za rad broj: 011-00-00557/2014-02
Mišljenje Ministarstva zdravlja broj011-00-00223/2014-05 od 27.08.2014.godine


6. Da li domaći državljanin može da zasnuje radni odnos i zaključi ugovor o radu sa stranim pravnim lice, koje na teritoriji Republike Srbije nema registrovani ogranak, predstavništvo, ni kancelariju,  pa samim tim ni registrovanu delatnost u skladu sa zakonima, kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (nema PIB, Matični broj registra)
Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja- Sektor za rad broj: 011-00-1048/2014-02 od 30.12.2014.godine


7. Kako Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (Sl.list SRJ 9/98, 25/200, Sl.SCG 1/2003-Ustavna povelja i Sl.glasnik RS 15/2010-dr.pravilnik). ne sadrži veliki broj zanimanja koja su danas aktuelna, a istovremeno sadrži veliki broj zanimanja koji su vremenski prevaziđeni, kao i da zanimanja stečena školovanjem nisu uslađena sa izmenama propisa o srednjem i visokom školstvu, da li da se polja 10. Zanimanje stečeno školovanjem i  polja 16. Zanimanje prema radnom mestu, u obrascu M ne popunjavaju ili se opciono popunjava?
Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja- Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje broj401-00-00135/2015-07  od 19.01.2015.godine
Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja- Sektor za zapošljavanja broj 18-001/2015-24  od 06.02.2015.godine