Ovlašćenje lica za rad na portalu

Preduslovi za korišćenje portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja su posedovanje:

I kvalifikovanog elektronskog sertifikata, i

II ovlašćenja

I Kvalifikovani elektronski sertifikat služi za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata. Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata nije u nadležnosti Centralnog registra, već ih na lični zahtev, izdaje jedno od četiri registrovana sertifikaciona tela u Republici Srbiji:

-    Privredna komora RS – http://www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2
-    Javno preduzeće Pošta RS – http://www.ca.posta.rs/
-    Halkom – http://www.halcom.rs/ca
-    MUP - http://ca.mup.gov.rs

-    E-Smart Sistems: http://www.e-smartsys.com/Pages/default.aspx

 

II Ovlašćenje u sistemu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja predstavlja elektronski ugovor između zakonskog zastupnika kao davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, odnosno punomoćnika, kojim se ovlašćeno lice (punomoćnik) ovlašćuje da u ime i za račun davaoca ovlašćenja, preduzima određene radnje.

Zakonski zastupnik može ovlastiti drugo lice na dva sledeća načina:

  1. Elektronskim putem, preko portala Centralnog registra, samo ukoliko je u pitanju zakonski zastupnik obveznika plaćanja doprinosa , koji je upisan u Аgenciji za privredne registre i ukoliko poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Zakonski zastupnik mora prethodno postojati u bazi CR-a, t.j. mora postojati bar jedna prijava na obavezno socijalno osiguranje u sistemu Centralnog registra;
  2. U papirnoj formi, poštom, ukoliko je u pitanju zakonski zastupnik obveznika plaćanja doprinosa koji nije registrovan u АPR-u već u nekom drugom organu nadležnom za registraciju, zbog čega nije moguće da Centralni registar automatski proveri tu činjenicu elektronskim putem, kao i u situaciji kada obveznik tehnički nije osposobljen za taj posao ili želi da taj posao prenese na neko drugo fizičko ili pravno lice.
    Kada se registracija vrši na ovaj način, potrebno je poštom, na adresu Centralnog registra, Novi Beograd, ul.Omladinskih brigada br.1/drugi sprat/- soba 232 uz popunjen, potpisan i zaveden dokument o dodeli ovlašćenja, priložiti sledeće dokaze: (Primer ispravno popunjenog obrasca ovlašćenja)

Potrebna dokumenta:

  • rešenje o registraciji nadležnog organa-kopiju
  • popunjen obrazac ovlašćenja
  • kopiju ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika- lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument
  • kopiju ličnog identifikacionog dokumenta za svako ovlašćeno lice -lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument,

Dokumentaciju treba poslati poštom na adresu:
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sprat II, soba 232 (tel.: 011/3110365, 011/2856232)

Tehničko uputstvo za pristup i korišćenje Portala, u kome je detaljno pojašnjen postupak podnošenja prijave/promene/odjave, dokument "Kvalifikovani sertifikati, digitalni potpis i dodela ovlašćenja" u kome je detaljno pojašnjeno korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i dodela ovlašćenja, kao i obrazac ovlašćenja, mogu se preuzeti sa sajta Centralnog registra, odeljak eUputstva.

OBАVEŠTENJE: u vezi podnetih ovlašćenja za rad na portalu CROSO-a

Sva dokumenta ovlašćenja, koja su dostavljena Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a posle izvršene provere nisu vraćena poslodavcima, smatraju se validnim.
Ista će biti uneta u Informacioni sistem Centralnog registra, a proveru da li su upisana ovlašćenja možete izršiti na sajtu croso.rs, sekcija eUsluge - Provera ovlašćenja.