Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Obaveštenje za korisnike Portala

26-03-2019 9:05

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da će 26.03.2019. Portal za obveznike Centranog registra povremeno biti nedostupan zbog radova na komunikacionoj opremi Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Vaš CROSO.


Obaveštenje za korisnike Portala

14-02-2019 10:54

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo vas da je na Portalu za obveznike Centralnog registra od danas omogućen unos podataka u skladu sa Odlukom  o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18), te u skladu sa time u polja 16. i 17. Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje omogućen unos novih šifri.

Odluka  o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18)

Priručnik za primenu  Odluke  o Jedinstvenom kodeksu šifara

U sladu sa odredbom 47. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18) u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog zakona.

Dodatne informacije možete dobiti na Web strani koja se nalazi na adresi http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/, a za sva pitanja koja se odnose na primenu novih šifarnika, odnosno izbor konkretnih šifara zanimanja i nivoa kvalifikacija, molimo da ista postavljate na mail  sifarnici@nsz.gov.rs. Pitanja koja se odnose na tehnički postupak unosa, odnosno rad na portalu Centralnog registra kao i primenu člana 47. Zakona o Centralnom registru možete slati na mail info@croso.rs .​


Obaveštenje za korisnike Portala

13-11-2018 9:15

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da je Portal za obveznike Centralnog registra od danas dostupan za rad u punom kapacitetu.

Rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa najavom koju smo dali na našem sajtu, biće produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti sistema Centralnog registra. Napominjemo da će se produženi rok sukcesivno skraćivati u narednom periodu.

Hvala na razumevanju i ukazanom poverenju,

Vaš CROSO.


Važno obaveštenje za poslodavce

12-07-2018 9:15

Počev od 07.07.2018 godine na snagu su stupile Izmene i  dopune Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, broj 50/2018) u skladu sa istim poslodavci su oslobođeni dosadašnje obaveze dostavljanja Uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja  nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U delu koji se odnosi na postupak podnošenje prijave i odjave sa obaveznog socijalno osiguranja za upućene radnike na snazi ostaje uputstvo koje se na našem sajtu nalazi od januara 2016. godine. Uputstvo


Obaveštenje za korisnike Portala

29-12-2017 12:16

Poštovani korisnici,

 
Kako nam se poslednjih dana obratio veliki broj korisnika sa pitanjem na koji način produžiti Ugovor o radu zaključen na određeno vreme, obaveštavamo vas da je prilikom produžetka Ugovora o radu na određeno vreme,kao i prilikom promene vrste zaposlenja (određeno-neodređeno),potrebno da sprovedete promenu u toku osiguranja. Odjave i promene će se sprovoditi po dosadašnjim pravilima, u roku od tri radna dana.
U nastavku  mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na linku Mišljenja
 
Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

25-12-2017 13:00

Poštovani korisnici,

Shodno čl.1 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Glasnik RS 113/17), od 25.12.2017. omogućeno je da se putem portala CROSO, prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Svi ostali poslovni procesi portala CROSO ostaju nepromenjeni. 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

25-12-2017 12:59

Poštovani korisnici,

OBАVEŠTАVАMO VАS DА SE U SKLАDU SА ČLАNOM 11. ZАKONА O CENTRАLNOM REGISTRU OBАVEZNOG SOCIJАLNOG OSIGURАNJА  REGISTRАCIJА OSIGURАNIKА I OSIGURАNIH LICА VRŠI ELEKTRONSKIM PUTEM, ODNOSNO DА JE POČEV OD JАNUАRА 2014. GODINE OBАVEZNO PODNOŠENJE JEDINSTVENE PRIJАVE, U ELEKTRONSKOM OBLIKU OD STRАNE PODNOSIOCА PRIJАVE, PUTEM PORTАLА CENTRАLNOG REGISTRА, TE VАS MOLIMO DА U SKLАDU SА ISTIM I POSTUPАTE. NАPOMINJEMO DА ĆE ŠАLTERI ORGАNIZАCIJА OBАVEZNOG SOCIJАLNOG OSIGURАNJА POSTUPАTI U SKLАDU SА NАVEDENIM.

Takođe vam ukazujemo i na kaznene odredbe propisane Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

15-11-2017 8:50

Poštovani korisnici,


Uverenje za subvencije (uverenje koje se kao dokaz podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela poreza i doprinosa po odbitku), kao i izveštaje o broju zaposlenih na dan, odnosno broju osiguranih lica, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Obveznik, od sada možete dobiti na portalu za obveznike. Više o tome pročitajte na sledećem linku: Uputstvo za uverenja i izveštaje.pdf

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

23-10-2017 13:12

Poštovani korisnici,

Na portalu Centralnog registra možete proveriti da li je za Vaše zaposlene i članove njihovih porodica izvšena overa zdravstvenih kartica. Više o tome pročitajte na sledećem linku : Uputstvo za korišćenje opcije za pregled statusa overe zdravstvenih kartica.

Vaš CROSO


Novi Portal

04-08-2016 7:00

Poštovani korisnici,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se u avgustu navršavaju pune tri godine od početka operativnog rada Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Period iza nas je prošao sa velikim uspehom . O ovome najbolje svedoče podaci da je za rad na portalu registrovano preko 120.000 obveznika ,koji su uspešno sproveli preko 5.000.000. prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Sada je pred nama novi zadatak, redizajn portala. Cilj redizajna portala je ispravljanje uočenih grešaka, i kreiranje novih mogućnosti za korisnike portala. S obzirom da je CROSO tu zbog Vas, pozivamo Vas da se i Vi aktivno uključite u ovaj projekat. U tu svrhu smo otvorili novu e-mail adresu  novi.portal@croso.rs , na koju nam možete poslati sve Vaše predloge i sugestije za unapređenje rada na portalu.

Svaki Vaš predlog ćemo razmotriti. Ukoliko se ispune potrebni pravni i tehnički preduslovi, sa velikim zadovoljstvom, i implementirati u novi portal.

Srdačno Vaš CROSO


Uputstvo za otklanjanje tehničkih problema prilikom korišćenja aplikacije SecurityTray

03-02-2016 11:11

Uputstvo možete preuzeti na sledećem linku: Uputstvo za korisnike portala

Zahvaljujemo se na razumevanju, CROSO


Važno obaveštenje za korisnike usluga CROSO

14-01-2016 15:00

Počev od 15.01.2016. godine na Portalu Centralnog registra svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima, kao i o eventualnim neusklađenostima. Fizičko lice može vršiti uvid isključivo u svoje podatke, a koji se odnose na obračunate i plaćene doprinose kod svih obveznika kod kojih je bio radno angažovan počev od 01.03.2014. godine, a u odeljku Uputstva je dato objašnjeno značenje svakog podatka koje Centralni registar prikazuje na Portalu.

U skladu sa članom 16. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Poreska uprava Republike Srbije, Centralnom registru dostavlja  podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, odnosno pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za svakog osiguranika, primaoca prihoda.

Putem Portala Centralnog registra prikazuju se podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na osnovu podnetih pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima po odbitku, za svakog osiguranika, primaoca prihoda, prilikom svake isplate i po svim osnovima,  a u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

VАŽNА NАPOMENА:  Podaci prikazani na Portalu Centralnog registra preuzeti su od Poreske uprave. Za svaku netačnost, nelogičnosti ili uočenu grešku potrebno je da se obratite Poreskoj upravi, koja je  u skladu sa odredbom člana 69. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nadležna da vrši kontrolu obračuna i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra preuzeti su podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Poreske uprave počev od marta meseca 2014. godine (početak rada sistema Poreske uprave „Objedinjena naplata“) i dostavljaju se Centralnom registru  na nedeljnom nivou.

Ovde možete preuzeti Uputstvo za pregled doprinosa: Uputstvo