Vest

Važno obaveštenje za izvršitelje

07-07-2016 12:00

U skladu sa članom 31. Zakona  o izvršenju i obezbeđenju (Sl.Glasnik RS br.106/2015) javni izvršitelji više nisu u obavezi da plate republičku administrativnu taksu. S tim u vezi, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, postavio je novu proceduru za dostavljanje podataka o izvršnim dužnicima. Javni izvršitelji od 07.07.2016. godine, će koristiti aplikaciju CROSO Izvršitelj

Za detaljnija uputstva možete se obratiti na email info@croso.rs 

Za dobijanje potrebnih uverenja moraćete koristiti aplikaciju, koja je zajedno sa detaljnim Upustvom za korišćenje klijentske aplikacije postavljena na našem sajtu www.croso.gov.rs u sekciji E-Usluge.

Ukoliko već imate instaliranu raniju verziju aplikacije potrebno je da je deinstalirate i postupite prema uputstvu za instalaciju koje se nalazi u delu E-Usluge.

Ukoliko želite da koristite usluge CROSO molimo Vas da nam dostavite potpisan zvanični zahtev (na memorandumu, sa pečatom) na email izvrsitelji.info@croso.rs u kome ćete navesti lice koje će koristiti novu aplikaciju sa sledećim podacima:

  • IME I PREZIME I JMBG IZVRŠITELJА  ili
  • IME I PREZIME I JMBG LICА KOJE ĆE U IME IZVRŠITELJА KORISTITI АPLIKАCIJU 

Primer zvaničnog zahteva možete pogledati ovde.

Na osnovu poslatih zahteva CROSO će izvršiti dodelu ovlašćenja u sistemu za korišćenje nove aplikacije. 

Ukoliko ste već ranije koristili aplikaciju posredstvom koje se generisao nalog za uplatu admin takse, odnosno ukoliko ste već dostavljali CROSO zahtev za licem koje će koristiti aplikaciju ne postoji potreba da zahtev ponovo dostavljate.

Аplikaciju će  moći da koristi samo izvršitelj koji se nalazi na spisku ovlašćenih lica.

NАPOMENE:

  • JMBG LICА KOJE ĆE KORISTITI АPLIKАCIJU, BILO DА JE TO  IZVRŠITELJ  ILI OVLАŠĆENO LICE, MORА ODGOVАRАTI JMBG-U NА KVАLIFIKOVАNOM ELEKTRONSKOM SERTIFIKАTU, KOJIM ĆE LICE PRISTUPАTI SISTEMU I VRŠITI DIGITАLNO POTPISIVАNJE ZАHTEVА .