eUputstva

KVАLIFIKOVАNI ELEKTRONSKI SERTIFIKАTI, OVLАŠĆENJА ПреузмиАжуриран
Kvalifikovani elektronski sertifikati, digitalni potpis i ovlašćenja u sistemu Centralnog registra21-11-2013
Potrebna dokumentacija za ovlašćenje lica za rad na Portalu Centralnog registra31-10-2013

OBVEZNICI PLАĆАNJА DOPRINOSАПреузмиАжуриран
Korisničko uputstvo za korišćenje portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja - za obveznike plaćanja doprinosa13-11-2013
Obrazac "Ovlašćenje" - za pravna lica26-11-2013
Obrazac "Ovlašćenje" - za pravna lica - forma za elektronsko popunjavanje.
Napomena: forma služi isključivo za popunjavanje. Obrazac se Centralnom registru predaje u papiru.
09-12-2013
Korisničko uputstvo za registraciju obveznika na CROSO20-03-2020

FIZIČKА LICАПреузмиАжуриран
Korisničko uputstvo za korišćenje portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja - za fizička lica11-09-2013
Obrazac "Ovlašćenje" - za fizička lica26-11-2013
Uputstvo za pregled doprinosa14-01-2016

ŠIFАRNICIПреузмиАжуриран
Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada - Šifarnik zanimanja14-02-2019
Šifarnik zanimanja prema stručnoj spremi14-02-2019
Šifarnik nivoa kvalifikacija02-02-2021
KORISNICI BUDžETА šifarnik radnih mesta Excel21-01-2021

Komponenta SecurityTrayПреузмиАжуриран
Uputstvo za instalaciju Security Tray-a29-11-2017