Kako podneti prijavu

Jedinstvena prijava podnosi se preko portala Centralnog registra u elektronskom obliku, a podnosiocu jedinstvene prijave se obezbeđuje pristup informacionom sistemu.

Podnosilac jedinstvene prijave, dužan je da se na portalu Centralnog registra registruje, odnosno potvrdi svoj identitet korišćenjem elektronskog sertifikata izdatog od ovlašćenog sertifikacionog tela, u skladu sa zakonom.

Prilikom podnošenja jedinstvene prijave, podnose se, odnosno potvrđuju se, dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, pri čemu vrsta dokaza zavisi od osnova osiguranja. Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, promene u osiguranju i prestanak svojstva osiguranika, propisan je Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja  (u daljem tekstu: Uredba) i implementiran u formu elektronske prijave.

U ime podnosioca jedinstvene prijave, prijavu može podneti fizičko ili pravno lice koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, a na osnovu ovlašćenja za podnošenje prijave.

Izuzetno, za fizičko lice, koje nema tehničke mogućnosti za dostavljanje prijave u elektronskom obliku, shodno odredbi člana 15. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a na osnovu priloženih dokaza, jedinstvenu prijavu podnosi:

1)ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje, koji ima kvalifikovani elektronski sertifikat na portalu;

2) ovlašćeni službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje putem modifikovane aplikacije.

U postupku podnošenja jedinstvene prijave, po prihvatanju registracije podnosioca jedinstvene prijave, vrši se provera da li:

-je podnosilac jedinstvene prijave evidentiran kao lice, ovlašćeno za podnošenje jedinstvene prijave;

-prijava sadrži sve podatke koji su potrebni za registraciju osiguranika i osiguranih lica;

-su podaci koje sadrži jedinstvena prijava, a odnose se na opšte podatke o osiguraniku, osiguranom licu i obvezniku plaćanja doprinosa, istovetni sa podacima koji se nalaze u Jedinstvenoj bazi.

Аko se u postupku podnošenja jedinstvene prijave utvrdi da se podaci o osiguraniku, osiguranom licu i obvezniku plaćanja doprinosa – fizičkom licu ne nalaze u Jedinstvenoj bazi podataka, lične podatke o osiguraniku i osiguranom licu, podnosilac prijave unosi na osnovu dokaza kojima raspolaže.

Ukoliko se u postupku podnošenja prijave utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za njeno prihvatanje, podnosilac jedinstvene prijave obaveštava se o razlozima neprihvatanja jedinstvene prijave.

Podnosilac jedinstvene prijave, razloge neprihvatanja jedinstvene prijave može otkloniti u toku postupka podnošenja jedinstvene prijave ili naknadno u ponovljenom postupku podnošenja prijave.

Centralni registar, po prihvatanju prijave i registracije u svojoj bazi, podnosiocu jedinstvene prijave izdaje potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-А, čija je spoljna forma odštampana uz Uredbu i čini njen sastavni deo. Takođe, prihvaćena prijava se automatski prosleđuje svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Potvrda pored podataka iz jedinstvene prijave, sadrži i datum i vreme podnošenja jedinstvene prijave, broj pod kojim je jedinstvena prijava zavedena, spisak potvrđenih dokaza, kao i posebne izjave osiguranika, za koga se prijava podnosi i saglasnost podnosioca prijave sa podacima koje je ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje uneo u prijavu i ona se dostavlja podnosiocu jedinstvene prijave na elektronsku adresu, naznačenu na jedinstvenoj prijavi.

Ukoliko obveznik podnošenja prijave nije i podnosilac jedinstvene prijave, podnosilac prijave je dužan da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-А.

Obveznik podnošenja prijave dužan je da u roku od tri dana kopiju potvrde o izvršenoj prijavu – Obrazac M-А, dostavi osiguraniku, odnosno svom zaposlenom.