Stope doprinosa

Stope doprinosa Na teret poslodavca Na teret zaposlenog
Doprinos za PIO 12.00% 14.00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje 5.15% 5.15%
Doprinos za slučaj nezaposlenosti 0.75% 0.75%
Porez na zaradu 10.00% 0.00%
* Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje definiše član 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
* Stopu poreza na zaradu definiše član 16. Zakona o porezu na dohodak građana
* Stopu poreza na prihode od polјoprivrede i šumarstva definiše član 28. Zakona o porezu na dohodak građana
Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem %
12/14 3.70%
12/15 5.50%
12/16 7.30%
12/18 11.00%
* Stope doprinosa za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem definiše član 46. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Stope doprinosa za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti %
Doprinos za PIO 4.00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje 2.00%
* Stope doprinosa za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti definiše član 47. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje