Upravni odbor

Upravni odbor ima pet članova i to po jednog predstavnika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, Poreske uprave i Аgencije za privredne registre.

Članove upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada.

Članovi upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Članovi upravnog odbora tu dužnost obavljaju bez naknade.

Način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora uređuje se statutom.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

 1. donosi statut i druge opšte akte;
 2. odlučuje o poslovanju i korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom;
 3. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;
 4. donosi godišnji program rada;
 5. donosi finansijski plan i završni račun, u skladu sa zakonom;
 6. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Na Statut, godišnji program rada i godišnji finansijski plan saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Članovi upravnog odbora su:

 

 • Dragoslav Glišović, Poreska uprava (predsednik);
 • Zoran Sutara, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • Miloš Perišić, Republički fond za zdravstveno osiguranje;
 • Milan Đuretanović, Nacionalna služba za zapošljavanje;
 • Saša Zečević, Аgencija za privredne registre