Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja obaveštava zainteresovano lice najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva o posedovanju informacije i stavlja mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdaje mu kopiju tog dokumenta.

Ukoliko Centralni registar, iz opravdanih razloga, nije u mogućnosti da u roku od 15 dana obavesti zainteresovano lice o posedovanju tražene informacije, o tome ga obaveštava i određuje naknadni rok koji nije duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Zainteresovano lice može da uloži žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, ukoliko Centralni registar ne odgovori na zahtev u roku, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Centralni registrar izdaje kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju u obliku u kojem se ta informacija nalazi.