Arhiva vesti

Obaveštenje za korisnike Portala

30-04-2020 09:26

Poštovani,

 

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnom danu za predstojeći praznik:

 

- 01.05.2020. PETАK - neradni dan

 

Navedeni dan neće biti uračunat u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.

 

Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji

 

Srećan Praznik rada želi vam

 

CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

16-04-2020 02:00

Poštovani,

 

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnim danima za predstojeći praznik:

 

- 17.04.2020. PETАK - neradni dan

 

- 20.04.2020. PONEDELJАK - neradni dan

 

Navedeni dani neće biti uračunati u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji

Srećan Uskrs želi vam CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

18-03-2020 09:07

Poštovani,

Obaveštavamo vas da se za rad na portalu  CROSO možete registrovati elektronskim putem http://www.croso.gov.rs/storage/files/euputstva/Uputstvo%20registracija%20korisnika.pdf

Ukoliko niste u mogućnosti , zahteve za dodelu ovlašćenja možete dostavljati elektronskim putem.

Zahtev za dodelu ovlašćenja je potrebno da dostavite na email adresu info@croso.rs.

Zahtev  mora biti poslat sa  email adrese obveznika koji je davalac ovlašćenja, a koja je registrovana u АPR-u.

Pored zahteva potrebno je da nam prosledite i kopiju lične karte zakonskog zastupnika i lica kojima se dodeljuje ovlašćenje.

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

17-03-2020 03:19

U skladu sa donetom Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji  i  zvaničnim preporukama Vlade Republike Srbije, rad u Centralnom registru  obaveznog socijalnog osiguranja organizovan je u skladu sa članom 2. Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja (''Sl.glasnik RS'' br. 31/20)

Molimo vas da se za sve informacije koje su vam potrebne obraćate putem

Maila:   info@croso.rs

Telefoni za tehničku podršku:   064/8027960 i 064/8029222

Telefon za pitanja koja se odnose na ovlašćenje za rad na Portalu: 064/8027953

Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i do sada biće dostupan 24 časa sa svih lokacija.


Obaveštenje za korisnike Portala

28-02-2020 10:12

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da od 01.03.2020.godine počinje primena Zakona o agencijskom zapošljavanju

("Službeni glasnik RS", broj 86 od 6. decembra 2019.)

U skladu sa tim Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja uneo je novi osnov osiguranja :

132- lica u radnom odnosu kod agencije za privremeno zapošljavanje,upućena na rad kod poslodavca korisnika. Osiguranike po navedenom osnovu mogu da prijavljuju samo agencije za privemeno zapošljavanje koje su od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ,dobile odgovorajuću dozvolu.

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

03-01-2020 08:50

Poštovani,

Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.)

 

Član 1.

U Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u članu 10. stav 1. tačka 6) posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 2.

U članu 11. stav 4. tačka 1) posle 25. alineje dodaje se alineja 26, koja glasi: „ - podatke o porezu na dohodak građana;”.

Član 3.

U članu 22. posle reči: „primaoca prihoda” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 4.

U članu 23. stav 1. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”. U stavu 2. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porez na dohodak građana”.

Član 5.

U član 46. stav 1. reči: „do 1. januara 2020. godine” zamenjuju se rečima: „do 1. januara 2021. godine”.

Član 6.

U članu 47. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Vaš CROSO


[ strana 2 od 21 ]